Kosten

Onze begeleiding kan lopen via de werkgever of particulier:

Vergoed via de werkgever

Als er werkgerelateerde klachten zijn, worden de consulten vaak door de werkgever vergoed.

Wanneer u een eigen bedrijf heeft kunt u de consulten over werkgerelateerde vragen bij de belastingdienst opvoeren als bedrijfskosten.

 

Particuliere coaching

De particuliere gesprekken kosten €120,- per 60 minuten.

U ontvangt van onze praktijk aan het eind van elke maand een factuur. Deze dient u zelf te betalen. Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd zonder dat deze in rekening worden gebracht.

U kunt bij uw aangifte van uw inkomstenbelasting onder bijzondere uitgaven/ buitengewone lasten de kosten van de consulten opgeven.

No-show

Als een afspraak niet 24 uur van te voren wordt afgezegd, worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

Op al onze diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT Bureau SuccesPsychologie

Bureau SuccesPsychologie, gevestigd te Diemen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 34348419 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Bureau SuccesPsychologie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 1. Toepassing Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Bureau SuccesPsychologie persoonsgegevens verwerkt: a. (potentiële) cliënten; b. bezoekers van www. BureauSuccesPsychologie.nl; c. alle overige personen die met Bureau SuccesPsychologie contact opnemen of van wie Bureau SuccesPsychologie gegevens verwerkt. 2. Verwerking van persoonsgegevens Bureau SuccesPsychologie verwerkt persoonsgegevens die: a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Bureau SuccesPsychologie zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt; d. met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, middels video- en/of geluidsopnames, tijdens de sessies worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van het behandelplan en/of deskundigheidsbevordering. 3. Doeleinden verwerking Bureau SuccesPsychologie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; c. het verbeteren van de praktijkwebsite bureausuccespsychologie.nl; d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers; 4. Rechtsgrond Bureau SuccesPsychologie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.; c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst. 5. Verwerkers Bureau SuccesPsychologie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Bureau SuccesPsychologie persoonsgegevens verwerken. Bureau SuccesPsychologie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 6. Persoonsgegevens delen met derden Bureau SuccesPsychologie deelt persoonsgegevens met derden, met toestemming van cliënt, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Bureau SuccesPsychologie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 7. Doorgifte buiten de EER Bureau SuccesPsychologie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Bureau SuccesPsychologie dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 8. Bewaren van gegevens Bureau SuccesPsychologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Bureau SuccesPsychologie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure; e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan. 9. Wijzigingen privacystatement Bureau SuccesPsychologie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Bureau SuccesPsychologie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 10. Rechten, vragen en klachten U hebt het recht Bureau SuccesPsychologie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Bureau SuccesPsychologie door een e-mailbericht te sturen naar info@bureausuccespsychologie.nl Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Bureau SuccesPsychologie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Bureau SuccesPsychologie door een e-mailbericht te sturen naar info@ bureausuccespsychologie.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).